Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

pomsa
pomsa
3458 3e38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakies pannakies
pomsa
Czy w ogóle da się przeżyć życie, nie wariując?
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

July 23 2019

pomsa
2566 717c 500
Reposted fromteijakool teijakool viayougurtway yougurtway
pomsa
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pomsa
2687 ebf6 500
Reposted fromgrobson grobson vianyaako nyaako
pomsa
2827 9f94 500
Reposted fromverronique verronique vianyaako nyaako
pomsa
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianyaako nyaako
pomsa
tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują
— epiktet
pomsa
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaCarmabelle Carmabelle
pomsa
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
pomsa
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaCarmabelle Carmabelle
pomsa
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viaPoranny Poranny
pomsa
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaanorexianervosa anorexianervosa
pomsa
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viayougurtway yougurtway
pomsa
Reposted fromshakeme shakeme viayougurtway yougurtway
pomsa
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako
pomsa
6584 9ca0 500
Reposted fromnyaako nyaako
pomsa
6589 1844 500
Reposted fromnyaako nyaako
pomsa
3969 c8a3
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl